https://www.icarevietnam.com/
Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,331,544
Hôm nay: 1456
Số người đang online: 4
Cập nhật: 30/06/2012
Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày 28/6, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2012 đã có sự chuyển biến rõ rệt cả về số lượng và chất lượng, cụ thể là: nhận thức của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được nâng lên; mối quan hệ cộng đồng, đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia bài trừ tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo trong nhân dân được thể hiện rõ nét và đạt kết quả cao, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 22 và 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội.
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 240.053/255.104 hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá; trên 700 làng, khu phố đăng ký xây dựng đạt danh hiệu văn hoá ( đạt trên 94% so với tổng số), tạo điều kiện để các địa phương, cơ sở xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá trên địa bàn tỉnh; thống nhất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012, tập trung vào những nội dung trọng điểm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền các cấp về mục đích, ý nghĩa của phong trào trong đời sống xã hội và vị trí, vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hoá trong việc thúc đẩy phất triển kinh tế xã hội; triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 22 và 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giai đoạn 2012 – 2015; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn về công tác xây dựng đời sống văn hóa; thường xuyên kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phong trào các cấp. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác bình xét và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2012 của Ban chỉ đạo phong trào 8 huyện, thị, thành phố. Tổng hợp kết quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2012 báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.T. Khánh – Văn phòng Sở VHTT & DL
Top