https://www.icarevietnam.com/
Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,329,368
Hôm nay: 501
Số người đang online: 45
Cập nhật: 15/02/2012
Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

S: 08 -NQ/TW

 

ĐẢNG CNG SN VIT NAM

Hà Ni, ngày 01 tháng 12 năm 2011

 

 
NGHQUYT

CA BCHÍNH TR

 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,

 tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

 

Trong nhng năm gn đây, snghip thdc, ththao nước ta đã có nhiu tiến b. Thdc ththao qun chúng tiếp tc phát trin vi nhiu hình thc đa dng, góp phnnâng cao sc kho, xây dng li sng lành mnh, ci thin đời sng văn hoá, tinh thnca nhân dân. Ththao thành tích cao có bước phát trin, thành tích mt smôn đạt đượctrình độ châu Á và thế gii. Cơ svt cht, kthut cho thdc, ththao tng bước đượcnâng cp và xây dng mi. Hp tác quc tế vththao được tăng cường, vthế ca th thao Vit Nam được nâng cao, nht là khu vc Đông Nam Á.

 

Đạt được nhng thành tích trên là do squan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ca các cp y đảng, chính quyn; stham gia tích cc và có hiu quca các ngành, đoàn th, tchc xã hi, tchc kinh tế đông đảo nhân dân; snlc phn đấu ca hun luyn viên,vn động viên và cán bthdc ththao.

 

Tuy nhiên, slãnh đạo, chỉ đạo ca các cp y đảng, chính quyn đối vi công tác th dc, ththao mt số địa phương và ngành chưa đầy đủ, nhiu nơi còn coi nhcông tác thdc, ththao; phong trào thdc, ththao chưa sâu rng, nht là nông thôn, min núi và các khu công nghip. Giáo dc thcht và hot động ththao trong hc sinh, sinh viên chưa thường xuyên và kém hiu qu. Thành tích ththao chưa bn vng, đặc bit là các môn ththao Olympic; tiêu cc trong ththao, nht là trong bóng đá và ththao thành tích cao còn nhiu. Hthng tchc ngành thdc, ththao chưa n định, đội ngũ cán b, cơ svt cht và khoa hc, công nghchưa đáp ng yêu cu. Qun lý nhà nước vthdc ththao chm đổi mi. Đầu tư ca Nhà nước cho thdc, ththao còn thp, huy động các ngun lc tcng đồng còn hn chế.

 

Để tăng cường slãnh đạo ca Đảng, to bước phát trin mnh mca snghip thdc, ththao trong nhng năm ti, BChính tryêu cu các cp y đảng quán trit và thc hin tt các quan đim, mc tiêu, nhim vvà gii pháp sau đây:

 

I. QUAN ĐIM

 

1. Phát trin thdc, ththao là mt yêu cu khách quan ca xã hi, nhm góp phn nâng cao sc kho, thlc và cht lượng cuc sng ca nhân dân, cht lượng ngun nhân lc; giáo dc ý chí, đạo đức, xây dng li sng và môi trường văn hóa lành mnh, góp phn cng ckhi đại đoàn kết toàn dân, mrng quan hhu nghvà hp tác quc tế; đồng thi, là trách nhim ca các cp y đảng, chính quyn, đoàn th, tchc xã hi và ca mi người dân. Các cp y đảng có trách nhim thường xuyên lãnh đạo công tác th dc, ththao, bo đảm cho snghip thdc, ththao ngày càng phát trin.

 

2. Đầu tư cho thdc ththao là đầu tư cho con người, cho sphát trin ca đất

nước. Tăng tlchi ngân sách nhà nước, ưu tiên đầu tư xây dng cơ svt cht thdc, ththao và đào to vn động viên ththao thành tích cao; đồng thi phát huy các ngun lc ca xã hi để phát trin thdc, ththao, phát huy mnh mvai trò ca các tchc xã hi trong qun lý, điu hành các hot động thdc, ththao.

 

3. Gìn gi, tôn vinh nhng giá trthdc, ththao dân tc, tiếp thu tinh hoa văn hóa ca nhân loi, phát trin nn thdc, ththao nước ta mang tính dân tc, khoa hc, nhân dân và văn minh.

 

II. MC TIÊU

 

Hoàn thin bmáy tchc, đổi mi qun lý, nâng cao cht lượng đội ngũ

cán bthdc, ththao; tăng cường cơ svt cht, đẩy mnh nghiên cu khoa hc, công nghlàm nn tng phát trin mnh mvà vng chc snghip thdc ththao; đến năm 2020, phn đấu 90% hc sinh, sinh viên đạt tiêu chun rèn luyn thân th; các trường hc, xã, phường, thtrn, khu công nghip có đủ cơ svt cht thdc, ththao phc vvic tp luyn ca nhân dân; trình độ mt smôn ththao trng đim được nâng cao ngang tm Châu Á và thế gii; bo đảm các điu kin để sn sàng đăng cai tchc thành công các skin ththao ln ca Châu Á và thế gii.

 

III. NHIM VVÀ GII PHÁP

 

1. Nâng cao cht lượng, hiu qugiáo dc thcht và hot động ththao trong trường hc

 

          Cần quan tâm đầu tư đúng mức thể dục, thể thao trường học, với vị trí là bộ phận quan trọng của phong trào thể dục, thể thao; là một mặt của giáo dục toàn diện nhân cách học sinh, sinh viên.

 

          Xây dựng và thực hiện “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học”. Thực hiện tốt giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa; phát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên, bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao.

 

          Đối với chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên. Đãi ngộ hợp lý và phát huy năng lực đội ngũ giáo viên thể dục hiện có; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên thể dục cho trường học; củng cố các cơ sở nghiên cứu khoa học về tâm lý lứa tuổi và thể dục, thể thao trường học.

 

 

2. Mrng và nâng cao cht lượng hot động thdc ththao qun chúng

 

Duy trì và nâng coa chất lượng phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể dục, thể thao ở cơ sở. Gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào thể dục, thể thao với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” với Chương trình xây dựng nông thông mới, xây dựng khu đô thị văn minh; quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao người cao tuổi, người khuyết tật và người lao động tại các khu công nghiệp.

 

Bo tn, phát trin các môn ththao dân tc và phát huy bn sc văn hóa dân tc trong các hot động thdc, ththao. Có các gii pháp để phát huy tính tích cc, tính vănhóa, văn minh trong thdc, ththao.

Chú trng phát trin thdc ththao trong lc lượng vũ trang đáp ng yêu cu xây dng lc lượng vũ trang cách mng chính quy, tinh nhu, tng bước hin đại; phát huy vai trò ca lc lượng vũ trang trong vic phát trin thdc, ththao ca nhân dân trên tng địa bàn, nht là vùng biên gii, vùng cao, hi đảo, vùng đồng bào dân tc thiu s.

 

Có quy hoch dành đất cho thdc, ththao các trường hc, xã, phường, thtrn, khu công nghip, chú trng ti xây dng cơ svt cht thdc, ththao phc vvic tp luyn ca nhân dân; quan tâm ti xây dng các khu vui chơi gii trí trong lĩnh vc văn hóa, thdc, ththao.

 

3. Nâng cao hiu quả đào to tài năng ththao

 

Dành ngun lc thích đáng để hình thành hthng đào to tài năng ththao vi đội ngũ kế cn di dào và có cht lượng, làm tin đề cho bước phát trin đột phá vthành tíchtrong mt smôn ththao.

 

Đầu tư, nâng cp các trung tâm hun luyn ththao ca quc gia, các ngành, các địa phương, đáp ng yêu cu hun luyn ththao hin đại. Cng cvà phát trin các trường, lp năng khiếu ththao các tnh, thành phvi quy mô phù hp, có nhim vhtrphát trin mng lưới hot động ththao thanh, thiếu niên, hc sinh, sinh viên các trường hc và phát hin, bi dưỡng các năng khiếu và tài năng ththao. Khuyến khích phát trin câu lc bv các môn ththao hot động theo phương thc tqun, có shtrca Nhà nước. Mrng quy mô và hin đại hóa các trung tâm hun luyn ththao quc gia.

 

Đổi mi tchc, qun lý ththao thành tích cao theo hướng chuyên nghip phù hp vi đặc đim ca tng môn và tng địa phương. Ưu tiên đầu tư ca Nhà nước và huy động các ngun lc xã hi htrcho các cơ sở đào to vn động viên các môn ththao trng đim; tích cc chun blc lượng vn động viên và các điu kin cơ svt, cht k thut cn thiết, để sn sàng đăng cai tchc Đại hi ththao Châu Á. Bo đảm sdng hiu qucác ngun lc.

 

Coi trng giáo dc đạo đức, ý chí, lòng thào dân tc cho vn động viên. Tôn vinh và đãi ngxng đáng các vn động viên xut sc và phát huy vai trò nêu gương ca họ đối vi lp vn động viên kế cn và vi thanh, thiếu niên nói chung. Kiên quyết đấu tranh khc phc nhng hin tượng tiêu cc trong ththao, nht là trong bóng đá và các môn ththao thành tích cao.

 

4. Nâng cao cht lượng đào to, bi dưỡng cán b, nghiên cu, ng dng khoa hc

và công ngh

 

Phát trin và nâng cao hiu quhot động ca các cơ sở đào to cán bvà nghiên cu khoa hc thdc, ththao. Tp trung xây dng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giáo viên thdc, ththao, hun luyn viên, cán bqun lý có đủ phm cht, năng lc đáp ng yêu cu phát trin snghip thdc, ththao. Mrng hp tác quc tế trong đào to cán bộ thể dục, thể thao. To điu kin thun li cho các tchc xã hi và tư nhân tham gia đào to, bi dưỡng vn động viên, hun luyn viên, trng tài, cán bqun lý...

 

Trin khai nghiên cu các vn đề lý lun và thc tin vtchc, qun lý, cơ chế hot động thdc, ththao trong điu kin mi. Đẩy mnh nghiên cu ng dng khoa hc - công ngh, y hc ththao phc vtuyn chn, đào to vn động viên và tp luyn thdc, ththao vì sc khe ca nhân dân. Quan tâm công tác thông tin khoa hc và chuyn giao công nghthdc, ththao.

 

5. Đổi mi tchc, qun lý, nâng cao hiu lc qun lý ca Nhà nước, phát trin các tchc xã hi vthdc ththao; tăng cường hp tác quc tế

 

Kin toàn bmáy qun lý nhà nước vthdc, ththao các ngành, các

cp phù hp vi yêu cu, nhiệm vụ. Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao ở các cấp, đặc biệt là năng lực triển khai thực hiện các chính sách, kế hoạch thể dục, thể thao. Đẩy mnh ci cách hành chính và phân cp qun lý thdc ththao.

         

Phát huy vai trò của Ủy ban Olympic quốc gia, các liên đoàn, hiệp hội thể thao trong việc điều hành các hoạt động thể dục, thể thao. Nghiên cứu việc hình thành hệ thống tổ chức xã hội mang tính liên hiệp về thể dục, thể thao từ cơ sở đến toàn quốc, để tập hợp và điều phối chúng đối với các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, có sự quản lý và hỗ trợ về tài chính của Nhà nước. Khuyến khích các tổ chức xã hội, các cơ sở thể thao ngoài công lập tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao. Quan tâm phát triển công nghiệp dịch vụ, trang thiết bị thể thao và các hoạt động kinh tế phù hợp để tạo các nguồn thu trong thể thao.

Tăng cường công tác tuyên truyn trong lĩnh vc thdc, ththao theo hướng đúng mc, không thái quá, không chy theo thành tích thứ hạng.

 

Mrng giao lưu, hp tác quc tế trên cơ sbình đẳng, hp tác, giúp đỡ ln nhau để phát trin snghip thdc, ththao; chú trng ti hp tác đào to vn động viên ththao thành tích cao mt cách bài bn nước ngoài.

 

6. Tăng cường slãnh đạo, chỉ đạo ca các cp y đảng, chính quyn

 

Các cp uỷ đảng, chính quyn, Mt trn Tquc và các tchc chính tr-xã hi cn quán trit sâu sc các quan đim ca Đảng vcông tác thdc, ththao, trên cơ sở đó có chtrương phù hp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thdc, ththao tng địa phương, cơ s. Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyn đúng mc, giáo dc, to schuyn biến sâu sc vnhn thc ca các cp, các ngành và toàn xã hi đối vi công tác thdc, ththao.

 

Các cp y đảng, chính quyn cn đặc bit chăm lo xây dng tchc và btrí cán bcó phm cht và năng lc để lãnh đạo, qun lý công tác thdc, ththao; thường xuyên kim tra vic trin khai thc hin “Chiến lược phát trin thdc, ththao Vit Nam đến năm 2020”, xây dng và thc hin quy hoch phát trin thdc, ththao; quy hoch đất và huy động ngun lc để xây dng các cơ stp luyn thdc, ththao xã, phường, thtrn gn vi trường hc; htrphát trin thdc ththao các địa phương có điu kin kinh tế, xã hi khó khăn.

 

IV. TCHC THC HIN

 

Các cp y đảng tchc phbiến, quán trit Nghquyết này đến cán b, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo xây dng và trin khai chương trình hành động, kim tra, đôn đốc vic thc hin Nghquyết.

 

Đảng đoàn Quc hi chỉ đạo vic nghiên cu sa đổi, bsung và xây dng các văn bn pháp lut phù hp vi vic đổi mi cơ chế, chính sách hot động ca ngành thdc, ththao trong tình hình mi.

 

Ban cán sự Đảng Chính phủ đề ra chương trình hành động thc hin Nghquyết ca BChính tr, chỉ đạo vic nghiên cu sa đổi, bsung, xây dng và tchc thc hin các văn bn quy phm pháp lut liên quan đến thdc, ththao.

Mt trn Tquc Vit Nam và các tchc chính tr-xã hi xây dng chương trình hành động, phát động các phong trào toàn dân tham gia tp luyn thdc ththao.

 

Ban Tuyên giáo Trung ương, chtrì phi hp vi Ban cán sự Đảng BVăn hóa, Ththao và Du lch có trách nhim hướng dn, kim tra, đánh giá và định khng năm báo cáo BChính trvtình hình thc hin Nghquyết này.

 

Nơi nhn:

- Các tnh, thành y;

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng y trc thuc Trung

ương;

- Các đồng chí Uviên

Ban Chp hành Trung ương Đảng;

- Lưu Văn phòng TW.

 

T/M BCHÍNH TR

 

(đã ký)

 

Lê Hng Anh

 

 

Top