hut be phot bac ninhhut be phot bac ninhhut be phot tai bac ninhdich vu hut be phot bac ninhhut be phot bac gianghut be phot bac gianghut be phot tai bac giangmua ban nha dat bac ninh
Cập nhật: 04/01/2012
Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
I. Vị trí, chức năng:
   Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, có chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học phổ thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày nhằm tuyên truyền phát huy tác dụng các di sản Lịch sử - Văn hóa và thiên nhiên phù hợp với loại hình, tính chất và nội dung của Bảo tàng tỉnh; làm bản sao di vật; cổ vật, bảo vật; tiên hành thăm dò, khai quật khảo cổ theo quy định của pháp luật.
   Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
  Trụ sở của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đặt tại số 02 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn, dài hạn của Bảo tàng trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Thực hiện nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập tài liệu, hiện vật có giá trị tiêu biểu ở địa phương phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa nhân dân.
 3. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục tại Bảo tàng. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, biên soạn, xuất bản các tài liệu nghiệp vụ, các ấn phẩm, các hình thức thông tin tuyên truyền khác phù hợp với nội dung nghiên cứu, giáo dục của Bảo tàng.
 4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý về chuyên ngành Bảo tàng và các ngành khoa học có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của Bảo tàng tỉnh.
 5. Tạo điều kiện và phục vụ  các đối tượng được phép khai thác, sử dụng các tài liệu của Bảo tàng hoặc có liên quan đến Bảo tàng, do Bảo tàng hiện đang lưu trữ.
 6. Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng đến tham quan Bảo tàng. Tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho Bảo tàng và cho khách thăm quan Bảo tàng.
 7. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ cho các Bảo tàng cơ sở (nếu có); trao đổi, hợp tác về khoa học và nghiệp vụ với Bảo tàng,  các ngành, các địa phương trong nước.
 8. Được phép tiến hành các hoạt động nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng trên địa bản tình thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật phục vụ nhiệm vụ của Bảo tàng tỉnh theo quy định của pháp luật.
 9. Tổ chức các hoạt động đối ngoại trong phạm vị quốc gia và quốc tế theo đúng quyền hạn và sự phân cấp của Nhà nước; tổ chức, phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học, thăm do, khai quật khảo cổ phục vụ nhiệm vụ Bảo tàng và của Sở.
 10. Được quyền mua ưu tiên các tài liệu, hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của Bảo tàng, được quyền tiếp nhận các tài liệu, hiện vật Bảo tàng do các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các  cá nhân tự nguyện bàn giao và tiếp nhận các tài liệu, hiện vật bảo tàng chiếm hữu, sử dụng trái phép đã được cơ quan có trách nhiệm thu giữ.
 11. Tổ chức các dịch vụ văn hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ cho Bảo tàng theo quy định của pháp luật.
 12. Được thu lệ phí tham quan và các lệ phí được phép thu theo quy định hiện hành từ các hoạt động dịch vụ văn hóa tại Bảo tàng và sử dụng một phần nguồn thu này theo quy định của Nhà nước.
 13. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Bảo tàng với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cấp có thẩm quyền.
 14. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở và pháp luật về quản lý, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức, lao động của Bảo tàng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
 15. Quản lý, sử dụng, tài sản, tài chính của Bảo tàng theo quy định của pháp luật.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và cấp có thẩm quyền giao. 

Top
Video clip
Khách đến chơi nhà
Tiện ích
Thời tiết
  • Sơn La
  • Hải Phòng
  • Hà Nội
  • Vinh
  • Đà Nẵng
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • TP HCM
Tỷ giá
 
Giá vàng
 

bạt phủ xe ô tô

may chan doan

máy đọc lỗi ô tô

vệ sinh kim phun xăng điện tử

máy quét lỗi ô tô